onsdag 26. mars 2008

Brukermedvirkning

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

- Barnehage:
Brukermedvirkning i barnehage vil si at barna skal selv få mulighet til å gi uttrykk for hvordan dems syn på hverdagen er. Dette kommer helt ann på barnets alder og modningsnivå. Man gir barnet mulighet til medvirkning ved at vi som voksne oppmuntrer barna til å gi uttrykk for tankene og meningene dems.
Ved å gjøre dette vil det skape en bedre relasjon mellom deg og barnet, altså hvordan dere skal forholde dere til hverandre. Det er viktig som voksen at man er flinke til å lytte og har en god samtale med barnet, for det vil motivere barnet enda mer til å påvirke sin egen hverdag.
At barnets meninger og tanker blir hørt og at de skal føle anerkjennelse er veldig viktig for barnet og deres medbestemmelse.

- Skole:
At barna lager klasseregler er er bra måte hvor barna kan få være med å bestemme selv hvilke regler som skal skrives opp. Det er viktig at alle elevene blir inkludert og at de får være med på planlegging av undervisning og aktiviteter. Dette kan gjøres ved at de er flinke til å diskutere i klassen for å finne gode løsninger.

- Ungdomsklubb
I en ungdomsklubb eller fritidsklubb vil brukermedvirkning si at barna skal få være med å bestemme hvordan typer aktiviteter de skal ha, ulike konserter osv.. Det er mange måter å ha en form for avstemning i ungdoms-/fritidsklubber. F.eks spørreundersøkelser og brukerundersøkelser. Her får ungdommene kommet med tilbud selv, men det er de voksne som har kontrollen.
En annen måte å la ungdommene få bestemme på kan være å opprette et styre, eller ha et allmøte eller snakke til klubben direkte. Gjennom dette kan de selv få ansvar ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter eller arrangementer. Ungdommene får bestemme det meste selv når de er såpass store.